Home » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

I. Polityka prywatności serwisu proplast.pl

 1. Informacje ogólne

 Niniejszy dokument jest polityką prywatności przyjętą przez PROPLAST sp. z o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od gości Serwisu za pośrednictwem strony: http://proplast.pl

 1. Dokument Polityka Prywatności

 Dokument Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych, jak również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

 1. Administrator danych osobowych

 Administratorem danych osobowych zebranych od gości Serwisu jest PROPLAST sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196995, posiadająca NIP 7780045185, REGON 632386332. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy za pomocą:

 1. poczty elektronicznej – pod adresem: sekretariat@proplast.pl
 2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska;
 3. telefonu – pod numerem: +48 61 867 74 97.

 

II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania 

 1. Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:
  1. obsługi konta i realizacji zamówień – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO –  zawarcie i realizacja umowy. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
  2. realizacja obowiązków prawnych i podatkowych związanych ze sprzedażą produktów umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO obowiązek prawny administratora. Dane będą przechowywane do czasu przez 6 lat
  3. obsługa formularza kontaktowego – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci utrzymania kontaktu z użytkownikami strony. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
  4. Obsługa formularza zwrotów – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu obsługi zgłaszania zwrotów – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO –  zawarcie i realizacja umowy. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
  5. Obsługa formularza reklamacji  – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu obsługi zgłaszania reklamacji – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO –  zawarcie i realizacja umowy. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
  6. Wysyłka newsletteru – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przesyłania informacji marketingowych wskazanym przez użytkownika kanałem komunikacji – podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy w zakresie przesyłania zamówionej informacji handlowej na wskazany adres e-mail. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
  7. Obsługa mediów społecznościowych – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu promowania towarów Administratora i odpowiedzi na zadane pytania – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci prowadzenia mediów społecznościach i marketingu usług własnych. Dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności.
  8. Analityka ruchu na stronie i optymalizacja strony internetowe – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci analizy i optymalizacji strony internetowej. Dane będą przechowywane do czasu ustania przydatności, nie dłużej niż 3 lata od ostatniej wizyty na stronie.

W Serwisie Administratora danych osobowych znajdującym się pod adresem http://proplast.pl są gromadzone w sposób dobrowolny następujące dane użytkowników Serwisu: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, treść zapytania oraz ewentualnie dołączone załączniki. Gość Serwisu może również dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych, w szczególności adresu e-mail, w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora danych osobowych.


III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu
 

 1. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu będą: działający w charakterze podmiotów przetwarzających dostawy usług IT, firmy kurierskie dostarczające towar zakupiony w sklepie, a w przypadku reklamacji producent towaru. Odbiorcami danych mogą być także firmy zapewniające obsługę księgową, obsługę prawną, firmy audytorskie i inne firmy obsługujące administratora lub świadczące na jego rzecz usługi, a którym niezbędne będzie udostepnienie danych.
 2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej lub gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 3. Administrator danych osobowych gromadzi logi Serwisu, jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.


IV. Uprawnienia Użytkowników Serwisu

Zgodnie z art. 15-22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
  2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwy osoby, której dane dotyczą;
  3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO).
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania pod adres: sekretariat@proplast.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno zostać wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy. Stosowne żądanie można złożyć także w formie pisemnej, wysyłając żądanie na adres Administratora danych osobowych listu poleconego.
 8. Stosownie do art. 12 ust. 3 RODO, Administrator danych osobowych w terminie miesiąca udziela osobie, która złożyła żądanie, odpowiedzi na temat podjętych działań. Administrator danych osobowych może wydłużyć czas udzielenia odpowiedzi o kolejne dwa miesiące, w przypadku gdy żądanie takie będzie skomplikowane. Jeżeli termin zostanie wydłużony, Administrator danych osobowych poinformuje osobę składającą żądanie o przyczynach wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi. W przypadku, gdy Administrator danych osobowych nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 9. Na działania Administratora danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

 

V. Ochrona prywatności osób małoletnich 

 1. Klientami Serwisu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Serwis nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób małoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

 

VI. Zabezpieczenia 

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator danych osobowych posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:
  1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych osobowych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO wyłącznie upoważnienie pracownicy lub współpracownicy Administratora danych osobowych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia;
  2. Administrator danych osobowych oświadcza, że zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów, stosownie do dyspozycji art. 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz, prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami;
  3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, w Serwisie stosowany jest wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL);
  4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od zachowania przez Administratora danych osobowych należytej staranności.

 

VII.  Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Nowa płytka ryflowana PVC Proplast

podłoga do magazynu szybki remont blacha ryflowanaOdkryj naszą nową płytkę ryflowaną – idealną na każdą halę i magazyn! Zwiększ bezpieczeństwo i estetykę swojej przestrzeni pracy z szybkimi płytkami PVC Proplast. Kup teraz!


This will close in 20 seconds