Home » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PROPLAST

od dnia 17.07.2023r

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin systematyzuje sposób korzystania ze Sklepu Internetowego PROPLAST dostępnego pod adresem http://proplast.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).
 3. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: PROPLAST sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196995, posiadająca NIP 7780045185, REGON 632386332 (dalej: „Operator Sklepu”)
 4. Kontakt z Operatorem Sklepu jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: sekretariat@proplast.pl
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska;
  3. telefonu – pod numerem: +48 61 867 74 97.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, niezbędne jest łącznie:
  1. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej (Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6) umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  4. posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx, .xlsx.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zakazane jest:
  1. dostarczanie treści o charakterze nieprawdziwym, bezprawnym, mogących wprowadzać w błąd;
  2. podejmowanie zachowań mogących wywołać zakłócenia, uszkodzenia systemów informatycznych lub naruszenia zasobów systemowych;
  3. korzystanie bez zgody Operatora Sklepu z botów, crawlerów i innych narzędzi automatyzujących dostęp lub wpływających na działanie Sklepu Internetowego;
  4. korzystanie w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

 

§ 3

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może być w każdym czasie wypowiedziana.
 2. Zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik jednocześnie składa oświadczenie, że:
  1. zapoznał się i zaakceptował w pełni postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. potwierdza, że podane przez niego dane rejestracyjne są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Dostawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 3. Operator Sklepu może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik korzysta z usług w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami i celem działania Sklepu Internetowego, uzyskał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość, że podane dane Użytkownika mają charakter bezprawny, bądź działania podejmowane przez Użytkownika są bezprawne, sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, naruszają prawa osób trzecich lub Użytkownik narusza zapisy niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez:
  1. przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sekretariat@proplast.pl
  2. przesłanie oświadczenia drogą pocztową na adres siedziby Operatora Sklepu: PROPLAST sp. z o.o. ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska,
  3. Samodzielne usunięcie konta Użytkownika.
 5. Operator Sklepu oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji konta.
 6. Termin wypowiedzenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia ze strony Operatora Sklepu wynosi 14 dni.
 7. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta Użytkownika.

 

§ 4

WARUNKI REJESTRACJI

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Użytkownik może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez konieczności rejestracji.
 2. Decydując się na rejestrację, po jej dokonaniu dla Użytkownika tworzone jest indywidualne konto Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania (adres, kod, miasto, kraj),
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. hasło do konta Użytkownika,
  6. dane wysyłkowe, jeśli są inne od adresu zamieszkania.
 1. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. nazwa firmy,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. imię i nazwisko,
  4. adres siedziby (adres, kod, miasto, kraj),
  5. numer telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. hasło do Konta Użytkownika,
  8. dane wysyłkowe, jeśli są inne od siedziby firmy.
 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie.

 

 

§ 5

WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego PROPLAST.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Sprzedającym jest: PROPLAST sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach, ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska.
 4. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym szczególności podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Wybór Produktów zamawianych przez Kupującego jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 7. Kupujący ma możliwość dokonywania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym po uprzednim założeniu konta albo bez zakładania konta. Konto można założyć także w trakcie składania zamówienia.
 8. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz ich akceptację.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu niezbędnych do realizacji zamówienia.
 10. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli występują), wybranej metody płatności.
 11. Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane Kupującemu w formie wiadomości e-mail. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 

§ 6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego (dalej: „Przedsiębiorca na prawach konsumenta”), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone poprzez:
  1. przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sekretariat@proplast.pl
  2. przesłanie oświadczenia drogą pocztową na adres siedziby Operatora Sklepu: PROPLAST sp. z o.o. ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w chwili odbioru towaru.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu Internetowego w terminie przewidzianym dla odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym oparkowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
 4. Zwracany towar powinien zostać dostarczony do Sklepu Internetowego pod adres: PROPLAST sp. z o.o. ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep Internetowy nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient otrzyma zwrot ceny towaru. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 7. Zwrot środków w związku z odstąpieniem od umowy następuje w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep Internetowy ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczeniem przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 7

REKLAMACJE KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego wobec Klientów będących konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wobec Klientów będących konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Reklamacja może być złożona:
  1. w formie elektronicznej – pod adresem: sekretariat@proplast.pl
  2. w formie pisemnej – na adres: PROPLAST sp. z o.o. ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska.
 4. Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji następuje na adres: PROPLAST sp. z o.o. ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska.
 5. Sklep Internetowy ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 8

REKLAMACJE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego wobec Klientów będących przedsiębiorcami są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wobec klientów będących przedsiębiorcami, Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Reklamacja może być złożona:
  1. w formie elektronicznej – pod adresem: sekretariat@proplast.pl
  2. w formie pisemnej – na adres: PROPLAST sp. z o.o. ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska.
 4. Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji następuje na adres: PROPLAST sp. z o.o. ul. Żytnia 50/52, 62-064 Plewiska.
 5. Do zgłoszenia reklamacyjnego składający reklamację może załączyć dowody (np. zdjęcia, dokumenty, nagrania) związane z przedmiotem reklamacji. Sklep Internetowy może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli może to ułatwić i przyśpieszyć proces rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego. Sklep Internetowy ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem będącym przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, której treść jest dostępna tutaj.

 

§ 10

UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego;
  2. w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu Internetowego formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  3. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności i zaakceptować treść ich postanowień.
 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Newslettera.
 3. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Operator Sklepu informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Operatora Sklepu.
 5. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto na podstawie art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 7. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Operatorowi Sklepu przez Użytkownika stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Użytkownika w link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  2. wysłanie Operatorowi Sklepu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, może zostać złożone także na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Operator Sklepu wstrzymuje dostarczanie Newslettera Użytkownikowi niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika jednej z czynności wskazanych w ust. 7 powyżej.

 

§ 11

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu Internetowego, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu Internetowego;
  2. logo Sklepu Internetowego;
  3. zdjęcia i opisy Produktów;
  4. zasady działania strony internetowej Sklepu Internetowego, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sklepu Internetowego bez jego uprzedniego wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany działalności Sklepu Internetowego;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Sklep Internetowy nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestanie ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu Internetowego wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu Internetowego, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed dniem wejścia zmian w życie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sąd powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacja o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

 

 

 

Nowa płytka ryflowana PVC Proplast

podłoga do magazynu szybki remont blacha ryflowanaOdkryj naszą nową płytkę ryflowaną – idealną na każdą halę i magazyn! Zwiększ bezpieczeństwo i estetykę swojej przestrzeni pracy z szybkimi płytkami PVC Proplast. Kup teraz!


This will close in 20 seconds